Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI CỐ ĐỊNH CỔ CHÂN HIỆU DYNA D52 569,000 569,000 Xóa
Tổng 569,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm