Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG HỖ TRỢ ĐẦU GỐI HIỆU OLYMPIAN LOẠI DÀI D28 179,000 179,000 Xóa
Tổng 179,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm