Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 NẸP CỐ ĐỊNH ĐẦU GỐI HIỆU DYNA D26 509,000 509,000 Xóa
Tổng 509,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm