Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG CỐ ĐỊNH ĐẦU GỐI HIỆU SEGO D24 229,000 229,000 Xóa
Tổng 229,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm