Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI CỐ ĐỊNH ĐẦU GỐI VỚI MIẾNG CỐ ĐỊNH VÙNG XƯƠNG BÁNH CHÈ HIỆU DYNA D25 409,000 409,000 Xóa
Tổng 409,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm