Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 NẸP CỐ ĐỊNH MU BÀN TAY HIỆU DYNA COCK-UP 189,000 189,000 Xóa
Tổng 189,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm