Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 NẸP CỐ ĐỊNH KHUỶU TAY HIỆU DYNA 469,000 469,000 Xóa
Tổng 469,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm