Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI CỐ ĐỊNH VÙNG LƯNG HIỆU DYNA LOẠI MỚI NOVA 1,400,000 1,400,000 Xóa
Tổng 1,400,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm