Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI HỖ TRỢ VÙNG NGỰC HIỆU DYNA VỚI MIẾNG ĐỠ XƯƠNG ỨC 340,000 340,000 Xóa
Tổng 340,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm