Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI CỐ ĐỊNH VAI HIỆU DYNA LOẠI ĐẶC BIỆT VÀ THOÁNG KHÍ 329,000 329,000 Xóa
Tổng 329,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm