Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 ĐAI BÓ CỔ HIỆU DYNA LOẠI CỨNG VỪA PHẢI 199,000 199,000 Xóa
Tổng 199,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm