Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 BĂNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐAU KHỚP VAI 259,000 259,000 Xóa
Tổng 259,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm