Danh sách sản phẩm đã đặt

# Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Hộp Chữ Nhật Ghép Đại (33x19x7cm) 170,000 170,000 Xóa
Tổng 170,000

1 Thông tin người đặt

2 Thông tin người nhận

3 Lựa chọn thanh toán


Chọn thêm